Föreningen

Byggnaderna uppfördes 2018 och omfattar totalt 68 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Föreningen äger marken där husen  är uppförda.

I månadsavgiften ingår värme, varmvatten och fiber: internet (250 Mbit), telefon samt kabel-tv (IPTV). Leverantör av samtliga bredbandstjänster är Telia.

Överlåtelser

Bankens lånelöfte till köparen och överlåtelsehandlingar skickas till HSB.

Föreningen tar ut pant- och överlåtelseavgift enligt stadgar. Överlåtelseavgiften betalas av köparen. Föreningen godkänner delat ägande.

Föreningen tillåter inte juridisk person att köpa/överta en bostadsrätt i föreningen enligt stadgarna.

För utdrag ur lägenhetsförteckning (mäklarbild) hänvisas till HSBs Kund & Medlemsservice (länk till HSBs hemsida) eller ring 010-442 11 00.

Garage

I föreningens garage finns 16 platser. 8 av platserna har laddningsstation till elbil.

Det står för närvarande 10 personer i kön till garageplatserna, som hanteras av HSB.

Kostnaden för en garageplats är i nuläget 750 kr per månad.

Allmänna utrymmen

Föreningen disponerar en takterrass med anslutande gemensamhetslokal som föreningen medlemmar fritt kan disponera, terrassen är belägen på plan fem på Stjernströms väg 9.

Det planeras vissa förbättringsåtgärder av gemensamhetslokalen som ligger i anslutning till terrassen. Exakt omfattning av dessa är ännu inte bestämt.

Föreningen har även cykelrum, barnvagnsrum och soprum belägna i hus nr 3, 5, 9 och 13. Soprummen kommer inte utrustas med källsorteringslösning i dagsläget, vi inväntar stadens krav på förpackningsinsamling.

Utförda renoveringar

2022 kodlåsbyte för alla portar, OVK klar, Fortsatt renovering av mark och installerat 4 st el lad platser i garaget.

2021 renovering av mark i anslutning till angränsande markområde och gata. Invändig genomgång av lägenheter och allmänna utrymmen.

2020 översyn av taken.

2019 föreningen har skapat rutiner för filterbyten i ventilationssystemet samt tillsett kontinuerlig grovrengöring av soprum och sopkärl.

Planerade byggnationer

Föreningen har haft synpunkter på vissa utföranden i husen som bedömts vara undermåliga. Föreningen har därför via extra föreningsstämmor beslutat att själva utföra åtgärder. Parallellt löper en process mellan föreningen och totalentreprenören, där föreningens krav har lagts fram i juridisk instans. En ny entreprenör har anlitats och arbetena påbörjades under hösten 2020 och beräknas vara färdiga runt sommaren 2021.

Samtliga åtgärder har finansierats genom ett nytt lån. En höjning av avgifterna från årsskiftet 2020-2021 täcker räntor samt för föreningen totalt sett en ökad amortering. Lösningen ger föreningen handlingsfrihet och bättre marginaler men framförallt syftar den till att säkerställa föreningens fastigheter samt bygga långsiktig ekonomisk stabilitet.

Injustering av värmesystemet sker 2022, typ av ventilation blir från tilluft, FTX med uppvärmd värmeåtervinning. Typ av uppvärmning blir fjärrvärme.

Planerade avgiftsförändringar

Avgiften höjdes med 8% i början av 2023 och 10% i tredje kvartalet. I januari 2024 höjs avgiften med ytterligare 15%.

Föreningen analyserar löpande kostnadsläget för att anpassa avgifterna på ett rimligt sätt utifrån de förutsättningar som råder. 

Kontakt

Om ni inte får svar på era frågor efter kontakt med HSB eller genom att läsa stadgar, årsredovisningar och övriga styrdokument ber vi er att ta kontakt med styrelsen via e-post: sekreterare@brfstjernstromsvag.net